Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(„RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Ratajczak prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Autorska Pracownia Projektowa "Projektyka" Joanna Ratajczak, ul. Nakielska 39/4,
85-219 Bydgoszcz, NIP 9670194608, REGON 093053455 („Administrator”).
2. Pani/Pana dane osobowe, takie jak np. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail,
numer rachunku bankowego, przetwarzane będą w celu:
   a) wykonania umowy
   b) dokonania rozliczeń finansowych
3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych będzie odpowiednio:
   a) niezbędność do wykonania zawartej umowy;
   b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art.106e
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
   c) prawnie uzasadniony interes
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
   a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych;
   b) podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności , z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np. podmioty zajmujące się
obsługą informatyczną administratora danych, biuro rachunkowe;
   c) inni odbiorcy danych, jak np. kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego Pani/Pana z
Administratorem, a po jego ustaniu przez okres uzasadniający ich przechowywanie ustalany w oparciu
o kategorie takie jak przedawnienie roszczeń, możliwość istnienia roszczeń, a także przez okres
wymagany przepisany prawa podatkowego.
7. Ma Pani/Pan prawo:
   a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
   b) sprostowania, poprawiania swoich danych,
   c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   d) usunięcia danych,
   e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   f) przenoszenia danych,
   g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu wykonania swoich praw, proszę kierować żądanie na adres e-mail: info@projektyka.pl lub listownie na
adres Administratora.
8. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej
zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b